Zbiórki i fundacje

Fundacja rodzinna – jak ją założyć?

Fundacja rodzinna to nowa forma prawna w Polsce, wprowadzona przez ustawę o fundacji rodzinnej, która ma wejść w życie już wkrótce. Głównym celem fundacji rodzinnej jest ochrona majątku rodziny, zapewnienie sprawnej sukcesji między pokoleniami oraz optymalizacja podatkowa.

Fundacja rodzinna to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do zamożnych rodzin i firm rodzinnych, które chcą zabezpieczyć swój majątek i zapewnić jego trwałość. Dzięki fundacji rodzinnej możliwe jest uniknięcie rozdrobnienia majątku, a także skorzystanie z preferencji podatkowych.

Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadza szereg korzyści, takich jak zwolnienie z podatku CIT dla fundacji oraz preferencje w PIT dla beneficjentów z rodziny fundatora. To sprawia, że fundacja rodzinna staje się atrakcyjnym narzędziem planowania sukcesji i zarządzania majątkiem rodzinnym w Polsce.

Jak założyć fundację rodzinną – krok po kroku

Założenie fundacji rodzinnej wymaga przejścia kilku kluczowych kroków:

 1. Określenie fundatora lub fundatorów Fundatorem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku większej liczby fundatorów, należy wskazać ich w statucie fundacji.
 2. Ustalenie statutu fundacji rodzinnej Statut jest najważniejszym dokumentem fundacji, określającym jej cele, zasady działania, organy i sposób ich powoływania. Powinien on precyzyjnie wskazywać beneficjentów fundacji oraz zasady dysponowania jej majątkiem.
 3. Wniesienie funduszu założycielskiego Fundusz założycielski to majątek, który fundator wnosi do fundacji w momencie jej tworzenia. Minimalna wartość funduszu to 100 tys. złotych. Może on mieć formę pieniężną lub niepieniężną (np. nieruchomości, udziały, dzieła sztuki).
 4. Powołanie organów fundacji Fundacja rodzinna musi posiadać co najmniej następujące organy:
 5. Zarząd – odpowiada za prowadzenie spraw fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz
 6. Rada nadzorcza – sprawuje stały nadzór nad działalnością fundacji
 7. Zgromadzenie beneficjentów – podejmuje uchwały istotne dla funkcjonowania fundacji
 8. Wpis do rejestru fundacji rodzinnych Fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych. Wpisu dokonuje sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę fundacji.

Założenie fundacji rodzinnej wymaga starannego przygotowania i dopełnienia formalności. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy prawnego lub podatkowego, aby mieć pewność, że proces ten przebiegnie sprawnie i zgodnie z przepisami.

Opodatkowanie i podatki w fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna w Polsce będzie korzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania, co stanowi jedną z głównych korzyści jej utworzenia. Oto najważniejsze informacje dotyczące opodatkowania fundacji rodzinnej:

 1. Zwolnienie z CIT dla fundacji rodzinnej Co do zasady, fundacja rodzinna będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wyjątkiem są dochody z działalności gospodarczej oraz niektórych innych źródeł, które będą opodatkowane na ogólnych zasadach.
 2. 15% podatku od wypłat świadczeń dla beneficjentów Wypłaty dokonywane przez fundację na rzecz beneficjentów będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 15%. Podatek ten będzie pobierany przez fundację jako płatnika i odprowadzany do urzędu skarbowego.
 3. Preferencje w PIT dla beneficjentów z rodziny fundatora Beneficjenci będący członkami najbliższej rodziny fundatora (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo) będą korzystać z preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Otrzymane świadczenia do kwoty 85 528 zł rocznie będą zwolnione z PIT.
 4. Brak podatku od wniesienia majątku do fundacji Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, podatkiem od czynności cywilnoprawnych ani PIT. To istotna korzyść, która ułatwia przekazanie majątku do fundacji.

Warto pamiętać, że preferencje podatkowe dla fundacji rodzinnych mają na celu zachęcenie do tworzenia tego typu podmiotów i ochronę majątku polskich rodzin. Dzięki nim sukcesja biznesu i przekazywanie majątku kolejnym pokoleniom staje się łatwiejsze i bardziej opłacalne.

Korzyści z założenia fundacji rodzinnej

Utworzenie fundacji rodzinnej niesie ze sobą wiele korzyści dla fundatora, jego rodziny oraz samego biznesu. Oto najważniejsze z nich:

 1. Ochrona majątku przed rozdrobnieniem Fundacja rodzinna pozwala na akumulację majątku i jego ochronę przed rozdrobnieniem w kolejnych pokoleniach. Majątek wniesiony do fundacji stanowi odrębną masę majątkową, która nie wchodzi do majątku osobistego beneficjentów i nie podlega podziałowi np. w przypadku rozwodu.
 2. Sprawna sukcesja biznesu i majątku Dzięki fundacji rodzinnej możliwe jest płynne przekazanie biznesu i majątku kolejnym pokoleniom bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych i kosztownych operacji prawnych. Fundacja zapewnia ciągłość działania firmy i realizację długoterminowej strategii.
 3. Optymalizacja podatkowa Fundacja rodzinna korzysta ze zwolnienia z CIT oraz preferencji w PIT dla beneficjentów z rodziny fundatora. Dodatkowo, wniesienie majątku do fundacji nie podlega opodatkowaniu. To istotne korzyści, które pozwalają na optymalizację obciążeń podatkowych i ochronę majątku.
 4. Realizacja celów społecznych i charytatywnych Fundacja rodzinna może być wykorzystana nie tylko do celów biznesowych, ale także do realizacji ważnych celów społecznych, charytatywnych czy edukacyjnych. To doskonałe narzędzie do budowania wizerunku firmy i rodziny oraz dzielenia się wypracowanym majątkiem.
 5. Profesjonalne zarządzanie majątkiem Fundacja rodzinna to podmiot zarządzany przez profesjonalny zarząd, radę nadzorczą i zgromadzenie beneficjentów. Takie rozwiązanie pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie majątkiem, z uwzględnieniem interesów wszystkich beneficjentów.

Korzyści płynące z utworzenia fundacji rodzinnej sprawiają, że jest to atrakcyjne rozwiązanie dla wielu zamożnych rodzin i firm w Polsce. Warto rozważyć tę opcję, planując sukcesję biznesu i ochronę majątku dla przyszłych pokoleń.

Dodatkowe informacje

Rozważając założenie fundacji rodzinnej, warto mieć na uwadze kilka dodatkowych kwestii:

 1. Ile fundacja bierze dla siebie? Fundacja rodzinna, podobnie jak inne fundacje, może przeznaczyć część swojego majątku na pokrycie kosztów własnej działalności. Chodzi tu m.in. o wynagrodzenia dla członków zarządu, rady nadzorczej czy pracowników fundacji. Wysokość tych kosztów powinna być jednak rozsądna i adekwatna do skali działalności fundacji.
 2. Likwidacja fundacji W pewnych sytuacjach może dojść do likwidacji fundacji rodzinnej, np. w przypadku osiągnięcia celów, dla których została utworzona, lub na mocy uchwały zgromadzenia beneficjentów. Likwidacja fundacji wiąże się z koniecznością rozdysponowania jej majątku. Co do zasady, majątek ten powinien zostać przeznaczony na cele zbliżone do celów fundacji. Warto pamiętać, że likwidacja fundacji może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi.

Podsumowując, fundacja rodzinna to nowa i obiecująca forma prawna w Polsce, która może przynieść wiele korzyści zamożnym rodzinom i firmom. Przed podjęciem decyzji o jej utworzeniu warto jednak dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty prawne, podatkowe i finansowe, najlepiej korzystając z pomocy doświadczonych doradców.

Fundacja rodzinna to nowe rozwiązanie prawne w Polsce, które wkrótce wejdzie w życie dzięki ustawie o fundacji rodzinnej. Główne cele fundacji to ochrona majątku, sprawna sukcesja oraz optymalizacja podatkowa. Fundacja rodzinna to atrakcyjna opcja dla zamożnych rodzin i firm, które chcą zabezpieczyć swój majątek dla przyszłych pokoleń.

Założenie fundacji rodzinnej wymaga dopełnienia określonych formalności, takich jak ustalenie statutu, wniesienie funduszu założycielskiego czy powołanie organów fundacji. Istotną korzyścią jest zwolnienie fundacji z CIT oraz preferencje w PIT dla beneficjentów z rodziny fundatora.

Dzięki fundacji rodzinnej możliwa jest ochrona majątku przed rozdrobnieniem, sprawna sukcesja biznesu oraz realizacja ważnych celów społecznych i charytatywnych. To rozwiązanie, które warto rozważyć, planując długoterminowe zarządzanie majątkiem rodzinnym w Polsce. Ustawa o fundacji rodzinnej otwiera nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców i ich rodzin.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Łukasz Michalak - pasjonat wszelkich inicjatyw charytatywnych i społecznych. Przez lata nazbierałem sporo doświadczenia w zakresie zbiórek, fundacji, organizacji i stowarzyszeń pomagających potrzebującym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką, śmiało się ze mną skontaktuj - z chęcią podzielę się swoją wiedzą i wskazówkami.