Zbiórki i fundacje

Jak zamknąć fundację? – likwidacja fundacji krok po kroku

Likwidacja fundacji to proces, który może być konieczny z różnych przyczyn, takich jak osiągnięcie celu statutowego lub wyczerpanie środków finansowych. Podstawy prawne zamknięcia fundacji określa ustawa o fundacjach. W tym artykule przedstawimy, jak zamknąć fundację krok po kroku, jakie dokumenty są niezbędne i co dzieje się z majątkiem fundacji po likwidacji. Dowiesz się także, czym różni się likwidacja fundacji od wykreślenia fundacji bez likwidacji. Artykuł będzie cennym źródłem informacji dla osób zaangażowanych w działalność fundacji, które stoją przed koniecznością jej rozwiązania. Warto też zapoznać się z tematem, ile fundacja bierze dla siebie przed podjęciem decyzji o likwidacji.

Podjęcie decyzji o likwidacji fundacji

Pierwszym krokiem w procesie likwidacji fundacji jest podjęcie decyzji o jej rozwiązaniu. Organ uprawniony do podjęcia takiej decyzji (zazwyczaj zarząd lub rada fundacji) musi przyjąć stosowną uchwałę. Uchwała o likwidacji fundacji powinna zawierać:

 • Podstawę prawną likwidacji
 • Datę otwarcia likwidacji
 • Powołanie likwidatora (osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie procesu likwidacji)
 • Określenie sposobu reprezentacji fundacji w okresie likwidacji

Uchwała musi zostać podjęta odpowiednią większością głosów, zgodnie z zapisami statutu fundacji. Warto pamiętać, że fundacja w likwidacji zachowuje osobowość prawną, ale dodaje się do jej nazwy dopisek „w likwidacji”. W przypadku fundacji rodzinnej, decyzję o likwidacji podejmują jej fundatorzy lub osoby przez nich wskazane.

Obwieszczenie o likwidacji fundacji

Po podjęciu uchwały o likwidacji fundacji, kolejnym krokiem jest obwieszczenie o tym fakcie. Obwieszczenie powinno zostać:

 1. Opublikowane w prasie lub internecie
  • W dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym, w zależności od obszaru działania fundacji
  • Na stronie internetowej fundacji, jeśli taka istnieje
 2. Zawierać termin zgłaszania roszczeń przez wierzycieli
  • Co najmniej 3 miesiące od daty publikacji obwieszczenia
  • Po tym terminie roszczenia wierzycieli mogą być zaspokojone tylko z majątku fundacji
 3. Przesłane do sądu rejestrowego (KRS)
  • Zawiadomienie o otwarciu likwidacji
  • Wniosek o wpis informacji o likwidacji do rejestru

Prawidłowe obwieszczenie o likwidacji fundacji jest kluczowe dla zabezpieczenia interesów wierzycieli i umożliwienia im dochodzenia roszczeń. W przypadku likwidacji fundacji bez postępowania likwidacyjnego, obwieszczenie nie jest wymagane.

Czynności likwidacyjne

Po dopełnieniu formalności związanych z obwieszczeniem o likwidacji fundacji, likwidator przystępuje do właściwych czynności likwidacyjnych. Obejmują one:

 1. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji
  • Zestawienie aktywów i pasywów fundacji na dzień otwarcia likwidacji
  • Punkt wyjścia do dalszych czynności likwidacyjnych
 2. Zakończenie bieżących spraw fundacji
  • Wypowiedzenie umów cywilnoprawnych (np. najmu, zlecenia)
  • Rozwiązanie umów o pracę z pracownikami fundacji
  • Zakończenie realizacji projektów i rozliczenie dotacji
 3. Ściągnięcie wierzytelności i spłata zobowiązań
  • Wezwanie dłużników do zapłaty należności
  • Spłata zobowiązań fundacji wobec wierzycieli
  • Zaspokojenie roszczeń zgłoszonych w terminie
 4. Sprzedaż majątku fundacji (jeśli konieczne)
  • Spieniężenie aktywów fundacji w celu spłaty zobowiązań
  • Sprzedaż nieruchomości, ruchomości, papierów wartościowych itp.
  • Przekazanie środków ze sprzedaży na pokrycie kosztów likwidacji i spłatę długów

Celem czynności likwidacyjnych jest doprowadzenie do sytuacji, w której fundacja nie posiada żadnych aktywów ani pasywów, a jej sprawy są definitywnie zakończone. W przypadku likwidacji fundacji bez postępowania likwidacyjnego, czynności te są ograniczone do niezbędnego minimum.

Przeznaczenie majątku fundacji po likwidacji

Istotną kwestią w procesie likwidacji fundacji jest przeznaczenie jej majątku pozostałego po spłacie zobowiązań. Zasady postępowania w tej kwestii określa statut fundacji:

 1. Zapisy statutowe dotyczące przeznaczenia majątku
  • Statut może wskazywać konkretny cel lub organizację, na którą ma być przekazany majątek
  • Likwidator jest związany postanowieniami statutu w tym zakresie
 2. Przekazanie majątku innej organizacji o podobnych celach
  • Jeśli statut nie określa przeznaczenia majątku, likwidator powinien przekazać go organizacji o zbliżonych celach statutowych
  • Wybór organizacji powinien być uzasadniony i udokumentowany
 3. Decyzja sądu w przypadku braku postanowień statutowych
  • W razie braku postanowień statutowych i niemożności przekazania majątku organizacji o podobnych celach, decyzję podejmuje sąd
  • Sąd może przekazać majątek na cel społeczny lub publiczny, zbliżony do celów likwidowanej fundacji

Odpowiednie rozdysponowanie majątku fundacji po likwidacji jest warunkiem koniecznym do wykreślenia fundacji z rejestru. Warto zadbać o precyzyjne zapisy statutowe w tym zakresie, aby uniknąć wątpliwości na etapie likwidacji. W przypadku fundacji rodzinnej, majątek po likwidacji co do zasady wraca do fundatorów lub osób przez nich wskazanych.

Wykreślenie fundacji z KRS

Ostatnim etapem likwidacji fundacji jest jej wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Aby tego dokonać, likwidator musi:

 1. Sporządzić sprawozdanie likwidacyjne
  • Opis czynności likwidacyjnych i ich rezultatów
  • Informacja o sposobie rozdysponowania majątku fundacji
  • Bilans zamknięcia likwidacji
 2. Złożyć wniosek o wykreślenie fundacji z rejestru
  • Wniosek składa się na urzędowym formularzu KRS-X
  • Podpis likwidatora musi być poświadczony notarialnie lub złożony osobiście przed sędzią
 3. Dołączyć wymagane załączniki
  • Uchwała o likwidacji fundacji
  • Sprawozdanie likwidacyjne
  • Potwierdzenie dokonania obwieszczeń o likwidacji
  • Dowody rozdysponowania majątku fundacji (np. umowy darowizny, pokwitowania)

Po złożeniu kompletnego wniosku, sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wykreśleniu fundacji z KRS. Z tą chwilą fundacja przestaje istnieć jako osoba prawna. Proces ten przebiega analogicznie w przypadku likwidacji fundacji ngo.

Likwidacja fundacji bez postępowania likwidacyjnego

W pewnych sytuacjach możliwe jest wykreślenie fundacji bez likwidacji, czyli z pominięciem standardowej procedury likwidacyjnej. Dzieje się tak, gdy:

 1. Fundacja nie posiada żadnego majątku
 2. Nie prowadzi działalności statutowej przez okres co najmniej 2 lat
 3. Nie składa sprawozdań finansowych i merytorycznych przez co najmniej 2 lata

W takich przypadkach organ nadzoru (starosta lub minister) może wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie fundacji bez likwidacji. Sąd, po zbadaniu sprawy, wydaje postanowienie o wykreśleniu fundacji z KRS.

Należy pamiętać, że likwidacja fundacji bez postępowania likwidacyjnego jest możliwa tylko w ściśle określonych przypadkach i nie zwalnia fundacji z odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania. Przed podjęciem decyzji o zamknięciu fundacji w ten sposób, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie fundacyjnym.

Dokumenty niezbędne do likwidacji fundacji

Proces likwidacji fundacji wymaga przygotowania i złożenia szeregu dokumentów. Najważniejsze z nich to:

 1. Uchwała o likwidacji fundacji
  • Podjęta przez organ uprawniony (zarząd, rada fundacji)
  • Określa podstawę prawną, datę otwarcia likwidacji i powołuje likwidatora
 2. Ogłoszenia o likwidacji
  • Publikowane w prasie lub internecie
  • Zawierają wezwanie wierzycieli do zgłaszania roszczeń
 3. Bilans otwarcia i zamknięcia likwidacji
  • Sporządzane przez likwidatora
  • Obrazują stan majątku fundacji na początku i końcu procesu likwidacji
 4. Sprawozdanie likwidacyjne
  • Opisuje przebieg likwidacji i jej rezultaty
  • Informuje o sposobie rozdysponowania majątku fundacji
 5. Wniosek o wykreślenie z KRS
  • Składany przez likwidatora po zakończeniu likwidacji
  • Zawiera sprawozdanie likwidacyjne i inne wymagane załączniki

Prawidłowe sporządzenie i terminowe złożenie wymaganych dokumentów likwidacji fundacji jest kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia likwidacji fundacji i jej wykreślenia z rejestru. W razie wątpliwości co do formy lub treści dokumentów, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Podsumowując, likwidacja fundacji krok po kroku to złożony proces, wymagający znajomości przepisów prawa i staranności w wypełnianiu obowiązków. Od podjęcia uchwały o likwidacji fundacji, przez obwieszczenie o zamknięciu fundacji, przeprowadzenie czynności likwidacyjnych, po rozdysponowanie majątku fundacji po likwidacji i złożenie wniosku o wykreślenie fundacji z KRS – każdy etap ma kluczowe znaczenie. Choć rozwiązanie fundacji może wydawać się skomplikowane, przy odpowiednim przygotowaniu i wsparciu specjalistów jest to proces, który można sprawnie przeprowadzić. Warto też pamiętać, że w niektórych przypadkach możliwe jest wykreślenie fundacji bez likwidacji, co znacznie upraszcza procedurę zamknięcia fundacji. Niezależnie od wybranej ścieżki, najważniejsze jest, aby likwidacja fundacji przebiegła zgodnie z prawem i z poszanowaniem interesów wszystkich zaangażowanych stron.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Łukasz Michalak - pasjonat wszelkich inicjatyw charytatywnych i społecznych. Przez lata nazbierałem sporo doświadczenia w zakresie zbiórek, fundacji, organizacji i stowarzyszeń pomagających potrzebującym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką, śmiało się ze mną skontaktuj - z chęcią podzielę się swoją wiedzą i wskazówkami.