Zbiórki i fundacje

Ile fundacje biorą dla siebie?

Fundacje odgrywają istotną rolę w społeczeństwie, wspierając różnorodne cele i inicjatywy. Jednak aby skutecznie realizować swoją misję, muszą pozyskiwać fundusze i zarządzać nimi w sposób transparentny. W tym artykule przyjrzymy się, ile fundacje biorą dla siebie, a ile przeznaczają na działalność statutową. Przeanalizujemy strukturę kosztów i źródła finansowania, aby lepiej zrozumieć, jak funkcjonują te organizacje. Dzięki temu będziesz mógł świadomie wspierać fundacje, które efektywnie wykorzystują powierzone im środki.

Źródła finansowania fundacji

Fundacje pozyskują środki na swoją działalność z różnych źródeł. Oto najczęstsze z nich:

 1. Fundusz założycielski – kapitał początkowy wniesiony przez fundatora przy utworzeniu fundacji.
 2. Dotacje i granty – środki przyznawane przez instytucje publiczne, organizacje międzynarodowe lub inne podmioty na realizację określonych projektów.
 3. Darowizny od osób fizycznych i firm – wsparcie finansowe przekazywane przez indywidualnych darczyńców lub przedsiębiorstwa.
 4. 1,5% podatku – dla organizacji pożytku publicznego, które uzyskały stosowny status, podatnicy mogą przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego.
 5. Dochody z majątku fundacji – przychody z inwestycji, nieruchomości lub innych aktywów będących własnością fundacji.
 6. Sponsoring – wsparcie finansowe od firm w zamian za promocję ich marki lub produktów.

Różnorodność źródeł finansowania pozwala fundacjom na stabilne funkcjonowanie i realizację celów statutowych. Jednak to, ile fundacja bierze dla siebie, zależy od jej polityki finansowej i struktury kosztów.

Koszty działalności fundacji

Fundacje, jak każda organizacja, ponoszą koszty związane z prowadzeniem działalności. Możemy je podzielić na trzy główne kategorie:

 1. Koszty administracyjne
  • Wynagrodzenia pracowników
  • Czynsz i media
  • Usługi księgowe i prawne
  • Materiały biurowe i wyposażenie
  • Koszty promocji i marketingu
 2. Koszty realizacji celów statutowych
  • Finansowanie projektów i programów
  • Dotacje i granty przekazywane innym podmiotom
  • Koszty organizacji wydarzeń i akcji społecznych
  • Zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji celów
 3. Inwestycje i rozwój fundacji
  • Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników
  • Zakup sprzętu i oprogramowania
  • Inwestycje w nieruchomości lub inne aktywa
  • Tworzenie rezerw finansowych na przyszłe projekty

To, ile fundacje przeznaczają na cele statutowe, a ile na koszty własne, zależy od ich strategii działania i priorytetów. Niektóre fundacje stawiają na minimalizację kosztów administracyjnych, aby jak najwięcej środków przeznaczyć na realizację misji. Inne inwestują w rozwój organizacji, aby w przyszłości móc efektywniej działać na rzecz swoich celów.

Ile procent środków fundacje przeznaczają na cele statutowe?

Odpowiedź na pytanie, ile procent bierze fundacja na własne koszty, a ile przeznacza na działalność statutową, wymaga analizy sprawozdań finansowych. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

FundacjaKoszty administracyjneKoszty działalności statutowej
Fundacja A20%80%
Fundacja B35%65%
Fundacja C10%90%
Fundacja D40%60%

Jak widać, struktura kosztów może się znacząco różnić między fundacjami. Niektóre, jak Fundacja C, przeznaczają zdecydowaną większość środków na cele statutowe, minimalizując koszty własne. Inne, jak Fundacja D, mają wyższe koszty administracyjne, co może wynikać ze specyfiki ich działalności lub etapu rozwoju.

Warto zwrócić uwagę na fundacje, które przeznaczają ponad 80% swoich przychodów na działalność statutową. Świadczy to o ich efektywności i zaangażowaniu w realizację misji. Z drugiej strony, wysokie koszty administracyjne powinny skłonić darczyńców do zadania pytań o zasadność takich wydatków.

Pamiętajmy jednak, że sama struktura kosztów nie zawsze odzwierciedla skuteczność fundacji. Niektóre organizacje mogą mieć wyższe koszty własne, ale jednocześnie osiągać znaczące rezultaty dzięki profesjonalnemu zarządzaniu i inwestycjom w rozwój.

Kontrola i nadzór nad finansami fundacji

Aby zapewnić transparentność i prawidłowe gospodarowanie środkami, fundacje podlegają różnym mechanizmom kontroli i nadzoru. Oto najważniejsze z nich:

 1. Obowiązki sprawozdawcze fundacji
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych
  • Publikowanie sprawozdań na stronie internetowej fundacji
  • Przesyłanie sprawozdań do odpowiednich urzędów i instytucji nadzorujących
 2. Rola organów nadzoru
  • Ministerstwo właściwe dla danej fundacji (np. Ministerstwo Zdrowia dla fundacji medycznych)
  • Fundacja rodzinna – nadzór nad fundacjami założonymi przez osoby fizyczne
  • Organy skarbowe – kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych
 3. Konsekwencje nieprawidłowości finansowych
  • Kary finansowe za naruszenie przepisów
  • Nakaz zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków
  • Ograniczenie lub cofnięcie statusu organizacji pożytku publicznego
  • Likwidacja fundacji w przypadku rażących naruszeń prawa

Dzięki tym mechanizmom darczyńcy mogą mieć większą pewność, że ich środki są właściwie wykorzystywane. Warto jednak samodzielnie analizować sprawozdania finansowe i działalność fundacji, aby mieć pełen obraz jej funkcjonowania.

Jak sprawdzić, ile fundacja przeznacza na cele statutowe?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile fundacje biorą dla siebie, a ile przeznaczają na działalność statutową, masz do dyspozycji kilka narzędzi:

 1. Dostęp do sprawozdań finansowych fundacji
  • Sprawozdania powinny być dostępne na stronie internetowej fundacji
  • Możesz również wystąpić do fundacji z wnioskiem o udostępnienie sprawozdań
  • Sprawozdania organizacji pożytku publicznego są dostępne w bazie Narodowego Instytutu Wolności
 2. Analiza struktury kosztów w sprawozdaniach
  • Zwróć uwagę na procentowy udział kosztów administracyjnych i kosztów działalności statutowej
  • Porównaj te wartości z innymi fundacjami o podobnym profilu działalności
  • Sprawdź, czy fundacja rzetelnie opisuje swoje wydatki i ich związek z celami statutowymi
 3. Kontakt z fundacją i prośba o informacje
  • Napisz do fundacji z prośbą o wyjaśnienie interesujących Cię kwestii finansowych
  • Zapytaj o konkretne projekty i ich finansowanie
  • Sprawdź, czy fundacja chętnie udziela informacji i czy są one spójne ze sprawozdaniami

Pamiętaj, że przejrzystość i otwartość w kwestiach finansowych to znak rozpoznawczy wiarygodnych fundacji. Jeśli organizacja unika odpowiedzi lub przedstawia niejasne informacje, może to być sygnał ostrzegawczy dla potencjalnych darczyńców.

Podsumowując, pytanie „ile fundacja bierze dla siebie” jest kluczowe dla osób, które chcą świadomie wspierać organizacje pozarządowe. Analiza struktury kosztów i źródeł finansowania pozwala ocenić, czy fundacja efektywnie wykorzystuje powierzone jej środki. Choć nie ma jednego idealnego modelu finansowania, warto zwracać uwagę na organizacje, które większość przychodów przeznaczają na działalność statutową i są transparentne w kwestiach finansowych. Dzięki temu Twoje wsparcie trafi do fundacji, które realnie zmieniają świat na lepsze.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Łukasz Michalak - pasjonat wszelkich inicjatyw charytatywnych i społecznych. Przez lata nazbierałem sporo doświadczenia w zakresie zbiórek, fundacji, organizacji i stowarzyszeń pomagających potrzebującym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką, śmiało się ze mną skontaktuj - z chęcią podzielę się swoją wiedzą i wskazówkami.