Organizacje i stowarzyszenia

Kontrola stowarzyszeń – kto i na jakich zasadach może kontrolować działalność stowarzyszenia?

Stowarzyszenia to organizacje zrzeszające osoby o wspólnych celach i zainteresowaniach. Pełnią ważną rolę w społeczeństwie, realizując różnorodne inicjatywy na rzecz swoich członków i otoczenia. Warto jednak pamiętać, że działalność stowarzyszeń podlega kontroli i nadzorowi ze strony odpowiednich organów państwowych. Celem takiej kontroli jest zapewnienie, aby stowarzyszenia funkcjonowały zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami własnego statutu. W dalszej części artykułu omówimy, kto kontroluje stowarzyszenia i jaki jest zakres tej kontroli.

Organy sprawujące kontrolę nad stowarzyszeniami

Kontrola nad stowarzyszeniami sprawowana jest przez różne organy, w zależności od rodzaju i zasięgu działalności danej organizacji. Oto lista najważniejszych z nich:

 1. Sąd rejestrowy – sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami w zakresie zgodności ich działalności z przepisami prawa i statutem.
 2. Starosta powiatu (lub prezydent miasta na prawach powiatu) – jest organem nadzoru dla stowarzyszeń, których siedziba znajduje się na terenie danego powiatu. Starosta ma prawo żądać niezbędnych informacji i dokumentów dotyczących działalności stowarzyszenia.
 3. Wojewoda – sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Ma on podobne uprawnienia kontrolne jak starosta, ale w odniesieniu do stowarzyszeń działających na szczeblu wojewódzkim.

Organy te mają prawo przeprowadzać kontrolę stowarzyszeń w zakresie zgodności ich działań z prawem, statutem oraz zasadami prawidłowej gospodarki finansowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, mogą stosować określone środki nadzorcze, o których będzie mowa w dalszej części artykułu.

Zakres kontroli stowarzyszeń

Kontrola stowarzyszeń obejmuje różne aspekty ich funkcjonowania. Oto najważniejsze obszary podlegające weryfikacji:

 1. Zgodność działalności z przepisami prawa i statutem
  Organy kontrolne badają, czy stowarzyszenie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami własnego statutu. Wszelkie odstępstwa od tych zasad mogą skutkować zastosowaniem środków nadzorczych.
 2. Gospodarka finansowa stowarzyszenia
  Kontroli podlega prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacja finansowa oraz celowość i zasadność wydatków ponoszonych przez stowarzyszenie. Istotne jest, aby środki finansowe były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i w sposób racjonalny.
 3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
  Stowarzyszenia są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Organy kontrolne weryfikują, czy organizacja stosuje odpowiednie procedury w tym zakresie i czy nie dochodzi do nieprawidłowości.

Zakres kontroli stowarzyszenia może być dostosowany do specyfiki danej organizacji oraz skali jej działalności. Niemniej jednak, każde stowarzyszenie musi liczyć się z możliwością poddania kontroli i być przygotowane na udostępnienie niezbędnych dokumentów oraz udzielenie wyjaśnień.

Uprawnienia organów kontrolnych

Organy sprawujące kontrolę nad stowarzyszeniami dysponują szeregiem uprawnień, które pozwalają im na skuteczne wykonywanie swoich zadań. Oto najważniejsze z nich:

 1. Żądanie dostarczenia dokumentów i wyjaśnień
  Organy kontrolne mają prawo żądać od władz stowarzyszenia dostarczenia wszelkich dokumentów, uchwał i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Stowarzyszenie jest zobowiązane do udostępnienia tych materiałów w wyznaczonym terminie.
 2. Możliwość nałożenia grzywny
  W przypadku, gdy stowarzyszenie nie dostarcza żądanych dokumentów lub uchyla się od udzielenia wyjaśnień, organ kontrolny może nałożyć na organizację grzywnę. Ma to na celu zmobilizowanie stowarzyszenia do współpracy i umożliwienie przeprowadzenia rzetelnej kontroli.
 3. Wystąpienie do sądu o zastosowanie środków nadzorczych
  Jeżeli w toku kontroli zostaną stwierdzone poważne nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia, organ kontrolny może wystąpić do sądu o zastosowanie odpowiednich środków nadzorczych. Sąd, po rozpatrzeniu sprawy, może podjąć decyzję o udzieleniu upomnienia, uchyleniu niezgodnej z prawem uchwały lub nawet o rozwiązaniu stowarzyszenia.

Uprawnienia organów kontrolnych służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania stowarzyszeń zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie, stowarzyszenia mają prawo do obrony swoich interesów i przedstawienia własnego stanowiska w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Środki nadzorcze sądu

W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia, sąd może zastosować odpowiednie środki nadzorcze. Oto lista najważniejszych z nich:

 1. Upomnienie władz stowarzyszenia
  Sąd może udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia, zobowiązując je do usunięcia stwierdzonych uchybień i prawidłowego prowadzenia działalności. To najłagodniejszy ze środków nadzorczych, mający na celu zdyscyplinowanie organizacji.
 2. Uchylenie niezgodnej z prawem uchwały
  Jeżeli stowarzyszenie podejmie uchwałę, która jest sprzeczna z obowiązującym prawem lub statutem, sąd może ją uchylić. Oznacza to, że dana uchwała traci moc prawną i nie wywołuje skutków, jakie miała pierwotnie wywołać.
 3. Rozwiązanie stowarzyszenia
  W szczególnie poważnych przypadkach, gdy działalność stowarzyszenia rażąco narusza prawo lub postanowienia statutu, sąd może podjąć decyzję o rozwiązaniu organizacji. Dzieje się tak np. wtedy, gdy stowarzyszenie prowadzi działalność sprzeczną z celami określonymi w statucie lub gdy władze stowarzyszenia uporczywie naruszają prawo mimo wcześniejszych upomnień.

Środki nadzorcze stosowane przez sąd mają na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stowarzyszeń. Warto podkreślić, że sąd sięga po nie dopiero wtedy, gdy inne metody dyscyplinowania organizacji okażą się nieskuteczne.

Statut stowarzyszenia a kontrola

Statut stowarzyszenia to najważniejszy dokument regulujący funkcjonowanie organizacji. Określa on cele, zasady działania oraz strukturę władz stowarzyszenia. Oto kluczowe informacje dotyczące znaczenia statutu w kontekście kontroli:

 1. Statut jako podstawa kontroli
  Organy kontrolne, sprawdzając działalność stowarzyszenia, w pierwszej kolejności odnoszą się do postanowień statutu. Weryfikują, czy organizacja działa zgodnie z zapisanymi w nim celami i zasadami. Dlatego tak ważne jest, aby statut był przejrzysty, kompleksowy i zgodny z obowiązującym prawem.
 2. Obowiązek dostarczenia statutu
  Stowarzyszenie jest zobowiązane do dostarczenia organom kontrolnym aktualnego statutu. Dokument ten musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym. Wszelkie zmiany w statucie wymagają uchwały władz stowarzyszenia i muszą być zgłoszone do sądu rejestrowego.
 3. Podpisanie statutu
  Statut stowarzyszenia musi być podpisany przez komitet założycielski lub określoną liczbę członków, w zależności od trybu powstawania organizacji. Kto podpisuje statut stowarzyszenia, zależy od konkretnych uregulowań prawnych i wewnętrznych ustaleń danego stowarzyszenia.

Zgodność działań stowarzyszenia z postanowieniami statutu jest kluczowa dla pozytywnej oceny ze strony organów kontrolnych. Dlatego tak ważne jest, aby statut stowarzyszenia był dobrze przemyślany, precyzyjny i dostosowany do specyfiki danej organizacji.

Kontrola stowarzyszeń to ważny element nadzoru nad trzecim sektorem. Organy państwowe, takie jak sąd rejestrowy, starosta czy wojewoda, mają prawo i obowiązek weryfikować, czy organizacje pozarządowe działają zgodnie z prawem i własnym statutem. Kontrola stowarzyszenia przez starostę to jedna z najczęstszych form nadzoru, dotycząca zwłaszcza mniejszych organizacji o zasięgu lokalnym. Zakres kontroli obejmuje różne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń, od zgodności działań z celami statutowymi, przez gospodarkę finansową, po przestrzeganie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Choć kontrola może być dla organizacji stresującym doświadczeniem, warto pamiętać, że jej celem jest dbanie o transparentność i praworządność w trzecim sektorze.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Łukasz Michalak - pasjonat wszelkich inicjatyw charytatywnych i społecznych. Przez lata nazbierałem sporo doświadczenia w zakresie zbiórek, fundacji, organizacji i stowarzyszeń pomagających potrzebującym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką, śmiało się ze mną skontaktuj - z chęcią podzielę się swoją wiedzą i wskazówkami.