Organizacje i stowarzyszenia

Gdzie znaleźć statut stowarzyszenia?

Statut stowarzyszenia to najważniejszy dokument regulujący funkcjonowanie organizacji. Określa on cele, zasady działania, prawa i obowiązki członków oraz strukturę władz stowarzyszenia. Znajomość statutu jest kluczowa dla każdego, kto chce zaangażować się w działalność stowarzyszenia lub nawiązać z nim współpracę. W tym artykule wyjaśnimy, gdzie znaleźć statut stowarzyszenia i jakie informacje można w nim znaleźć. Podpowiemy także, czym różni się statut stowarzyszenia od statutu fundacji i jak jego zapisy mogą wpływać na wystawianie faktur przez organizację.

Statut stowarzyszenia w siedzibie organizacji

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, każde stowarzyszenie musi posiadać statut i przechowywać go w swojej siedzibie. Statut stowarzyszenia powinien być dostępny dla wszystkich członków organizacji oraz osób zainteresowanych jej działalnością.

Aby uzyskać wgląd do statutu w siedzibie stowarzyszenia, należy:

 1. Skontaktować się z zarządem stowarzyszenia i umówić termin wizyty.
 2. W wyznaczonym terminie udać się do siedziby stowarzyszenia.
 3. Poprosić o udostępnienie statutu do wglądu.
 4. Zapoznać się z treścią statutu na miejscu lub poprosić o wykonanie kopii (może wiązać się z opłatą).

Pamiętaj, że stowarzyszenie ma obowiązek udostępnić statut każdemu zainteresowanemu, ale może określić zasady wglądu (np. godziny, konieczność wcześniejszego umówienia).

Statut stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Każde stowarzyszenie rejestrowe podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wraz z wnioskiem o rejestrację, stowarzyszenie składa w sądzie swój statut. Od momentu rejestracji, statut stowarzyszenia staje się jawny i dostępny dla każdego zainteresowanego.

Aby uzyskać dostęp do statutu stowarzyszenia w bazie KRS online, należy:

 1. Wejść na stronę ekrs.ms.gov.pl.
 2. Wybrać opcję „Szukaj podmiotu” i wpisać nazwę lub numer KRS stowarzyszenia.
 3. W wynikach wyszukiwania kliknąć na nazwę stowarzyszenia, aby przejść do jego profilu.
 4. W sekcji „Dokumenty” znaleźć pozycję „Statut” i kliknąć „Pobierz”.
 5. Pobrany plik PDF będzie zawierał pełną treść statutu stowarzyszenia.

Dostęp do statutu w KRS jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Warto pamiętać, że w bazie znajduje się statut złożony przy rejestracji lub ostatniej zmianie – aktualne brzmienie statutu może być inne, jeśli wprowadzono zmiany, które nie zostały jeszcze zgłoszone do KRS.

Statut stowarzyszenia na stronie internetowej organizacji

Coraz więcej stowarzyszeń decyduje się na publikację swojego statutu na stronie internetowej. Nie jest to obowiązek prawny, ale dobra praktyka, która ułatwia dostęp do tego ważnego dokumentu wszystkim zainteresowanym.

Jeśli stowarzyszenie zdecydowało się opublikować swój statut online, zwykle można go znaleźć:

 • W zakładce „O nas” lub podobnej, zawierającej podstawowe informacje o organizacji.
 • W sekcji „Dokumenty” lub „Do pobrania”, gdzie udostępniane są ważne pliki.
 • Poprzez wyszukiwarkę na stronie – wpisując „statut” w pole wyszukiwania.

Statut na stronie internetowej powinien być zawsze aktualny. Dobrą praktyką jest zamieszczenie daty ostatniej aktualizacji oraz informacji o ewentualnych zmianach w statucie.

Pamiętaj, że nie wszystkie stowarzyszenia mają własną stronę internetową, a nawet jeśli ją posiadają, nie zawsze publikują na niej swój statut. Jeśli nie znajdziesz statutu na stronie organizacji, skorzystaj z innych opisanych wcześniej sposobów.

Statut fundacji a statut stowarzyszenia

Choć fundacje i stowarzyszenia to dwa różne typy organizacji pozarządowych, oba podmioty działają w oparciu o własne statuty. Jednak między statutem fundacji a statutem stowarzyszenia istnieją pewne różnice wynikające ze specyfiki tych organizacji.

CechaStatut fundacjiStatut stowarzyszenia
TwórcaFundatorCzłonkowie założyciele
Cel działaniaOkreślony przez fundatoraOkreślony przez członków
WładzeZarząd, rada fundacji (opcjonalnie)Walne zebranie członków, zarząd, komisja rewizyjna
NadzórMinister właściwy lub starostaOrgan rejestrowy (starosta lub sąd)
MajątekPrzekazany przez fundatoraSkładki członkowskie, darowizny, dotacje
Możliwość likwidacjiPrzez fundatora lub sądPrzez walne zebranie członków lub sąd

Mimo tych różnic, sposób udostępniania statutu jest podobny dla fundacji i stowarzyszeń. Statut fundacji można znaleźć:

 • W siedzibie fundacji
 • W Krajowym Rejestrze Sądowym (dla fundacji zarejestrowanych)
 • Na stronie internetowej fundacji (jeśli zdecydowała się go opublikować)

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do statutu fundacji, skorzystaj z tych samych metod, co w przypadku stowarzyszeń.

Zmiany w statucie stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia nie jest dokumentem niezmiennym. Organizacja może wprowadzać do niego zmiany, aby dostosować się do nowych warunków działania lub zrealizować nowe cele. Jednak proces zmiany statutu jest sformalizowany i wymaga przestrzegania określonych zasad.

Aby zmienić statut stowarzyszenia, należy:

 1. Podjąć uchwałę o zmianie statutu na walnym zebraniu członków.
  • Uchwała musi być podjęta większością określoną w aktualnym statucie (zwykle 2/3 głosów).
  • Projekt zmian powinien być wcześniej przedstawiony członkom.
 2. Sporządzić tekst jednolity statutu uwzględniający uchwalone zmiany.
 3. Zgłosić zmiany statutu do KRS w ciągu 7 dni od ich uchwalenia.
  • Do zgłoszenia należy dołączyć tekst jednolity statutu oraz uchwałę o zmianie.
  • Zmiany wchodzą w życie z chwilą wpisu do KRS.

Pamiętaj, że każda zmiana statutu wymaga zgłoszenia do KRS. Stowarzyszenie powinno działać zgodnie z aktualnym statutem, a jego naruszenie może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Konsekwencje naruszenia statutu stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia jest nie tylko podstawowym dokumentem regulującym jego działalność, ale także swoistą „umową społeczną” między członkami organizacji. Naruszenie postanowień statutu może mieć poważne konsekwencje dla stowarzyszenia i osób odpowiedzialnych za naruszenie.

Nadzór nad stowarzyszeniami sprawują odpowiednie organy administracji publicznej (starosta, sąd rejestrowy). W ramach nadzoru, organy te mają prawo:

 • Żądać odpisów uchwał walnego zebrania członków.
 • Żądać wyjaśnień od władz stowarzyszenia.
 • Dokonywać kontroli działalności stowarzyszenia.

Jeśli w toku nadzoru zostanie stwierdzone naruszenie statutu lub prawa, organ nadzoru może:

 • Udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia.
 • Uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę.
 • Wystąpić do sądu o zastosowanie środka przewidzianego w ustawie (np. zawieszenie władz, rozwiązanie stowarzyszenia).

Konsekwencje naruszenia statutu mogą być dotkliwe dla stowarzyszenia – od paraliżu decyzyjnego po likwidację organizacji. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy członkowie i władze stowarzyszenia znali i przestrzegali postanowień statutu.

Statut stowarzyszenia a wystawianie faktur

Statut stowarzyszenia może mieć wpływ na zasady wystawiania faktur przez organizację. Wynika to z faktu, że statut określa cele i formy działalności stowarzyszenia, w tym możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli stowarzyszenie chce wystawiać faktury, powinno:

 1. Mieć odpowiedni zapis w statucie.
  • Statut musi przewidywać możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Zapis powinien określać przedmiot i formy działalności gospodarczej.
 2. Uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców KRS.
  • Wpis do rejestru przedsiębiorców jest konieczny, jeśli przychody z działalności gospodarczej przekraczają 100 000 zł rocznie.
  • Wpis wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, w tym statutu.
 3. Przestrzegać zasad wystawiania faktur.
  • Faktury muszą zawierać dane stowarzyszenia zgodne ze statutem i wpisem do KRS.
  • Osoby wystawiające faktury powinny mieć odpowiednie umocowanie (np. uchwała zarządu).

Więcej informacji na temat wystawiania faktur przez stowarzyszenia znajdziesz w naszym dedykowanym artykule.

Pamiętaj, że prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi i sprawozdawczymi. Warto skonsultować się z księgowym lub doradcą prawnym, aby upewnić się, że działalność stowarzyszenia jest zgodna z przepisami i statutem.

Dostęp do statutu stowarzyszenia jest kluczowy dla każdego, kto chce zaangażować się w działalność organizacji lub nawiązać z nią współpracę. Statut można znaleźć w siedzibie stowarzyszenia, w Krajowym Rejestrze Sądowym lub na stronie internetowej organizacji. Podobne zasady dotyczą udostępniania statutów fundacji. Pamiętaj, że statut może być zmieniany, a każda zmiana wymaga zgłoszenia do KRS. Naruszenie postanowień statutu może skutkować konsekwencjami prawnymi dla stowarzyszenia i osób odpowiedzialnych. Statut ma także wpływ na zasady wystawiania faktur przez stowarzyszenie – organizacja musi mieć odpowiednie zapisy statutowe i przestrzegać przepisów prawa. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, jak ważny jest statut stowarzyszenia i gdzie można go znaleźć. Zachęcamy do zapoznania się ze statutem przed zaangażowaniem się w działalność organizacji pozarządowej.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Łukasz Michalak - pasjonat wszelkich inicjatyw charytatywnych i społecznych. Przez lata nazbierałem sporo doświadczenia w zakresie zbiórek, fundacji, organizacji i stowarzyszeń pomagających potrzebującym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką, śmiało się ze mną skontaktuj - z chęcią podzielę się swoją wiedzą i wskazówkami.