Organizacje i stowarzyszenia

Jak wystawić fakturę dla stowarzyszenia?

Wystawianie faktur dla stowarzyszeń może budzić wiele pytań i wątpliwości. Stowarzyszenia to organizacje pozarządowe, które działają na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i mają specyficzne cechy, odróżniające je od innych podmiotów gospodarczych. W tym artykule wyjaśnimy, jak wystawić fakturę dla stowarzyszenia, przedstawimy wzory faktur i rachunków oraz omówimy najważniejsze zasady związane z rozliczeniami finansowymi tych organizacji. Dowiesz się także, czym charakteryzuje się faktura dla stowarzyszenia bez NIP i kiedy stowarzyszenie może otrzymać rachunek zamiast faktury VAT.

Zasady wystawiania faktur dla stowarzyszeń

Wystawiając fakturę dla stowarzyszenia, należy pamiętać o kilku kluczowych zasadach:

 1. Sprawdź, czy stowarzyszenie posiada numer NIP
  • Jeśli tak, wystawiana jest faktura VAT dla stowarzyszenia
  • W przypadku braku numeru NIP, wystawiana jest faktura dla stowarzyszenia bez NIP
 2. Zweryfikuj dane stowarzyszenia
  • Pełna nazwa stowarzyszenia
  • Adres siedziby
  • Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
  • Numer NIP (jeśli posiada)
 3. Określ, czy stowarzyszenie jest podatnikiem VAT
  • Jeśli stowarzyszenie jest podatnikiem VAT, wystawiana jest faktura VAT dla stowarzyszenia
  • W przypadku braku rejestracji jako podatnik VAT, wystawiana jest faktura na stowarzyszenie bez oznaczenia „VAT”
 4. Sprawdź, czy transakcja podlega opodatkowaniu VAT
  • Jeśli tak, na fakturze należy uwzględnić odpowiednią stawkę VAT
  • W przypadku transakcji zwolnionych z VAT, na fakturze umieszcza się adnotację o zwolnieniu
 5. Wybierz odpowiedni wzór faktury
  • Faktura stowarzyszenie wzór różni się w zależności od tego, czy jest to faktura VAT, czy faktura bez VAT
  • Wzory faktur dostępne są w programach księgowych lub na stronach internetowych

Pamiętaj, że w niektórych przypadkach stowarzyszenie faktura czy rachunek to kwestia indywidualna. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z księgowym lub skarbnikiem stowarzyszenia.

Faktura dla stowarzyszenia bez NIP

Jeśli stowarzyszenie nie posiada numeru NIP, wystawienie faktury wymaga uwzględnienia kilku dodatkowych elementów:

 1. Dane identyfikacyjne stowarzyszenia
  • Pełna nazwa stowarzyszenia
  • Adres siedziby
  • Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
 2. Adnotacja o braku numeru NIP
  • Na fakturze należy umieścić adnotację: „Stowarzyszenie nie posiada numeru NIP”
 3. Pozostałe elementy faktury
  • Data wystawienia faktury
  • Numer kolejny faktury
  • Dane sprzedawcy (nazwa, adres, NIP)
  • Opis sprzedanych towarów lub usług
  • Kwota do zapłaty

Przykładowy wzór faktury dla stowarzyszenia bez NIP:

FAKTURA nr 1/2023

Data wystawienia: 12.04.2023

Sprzedawca:                             Nabywca:

Firma XYZ                               Stowarzyszenie ABC

ul. Przykładowa 1                       ul. Przykładowa 2

00-000 Miasto                           00-000 Miasto

NIP: 1234567890                         KRS: 0000123456

                                        Stowarzyszenie nie posiada numeru NIP

Lp. | Nazwa towaru/usługi | Ilość | Cena netto | Wartość netto

1.  | Usługa XYZ          | 1     | 1000,00 zł | 1000,00 zł

Razem do zapłaty: 1000,00 zł

Słownie: jeden tysiąc złotych 00/100

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić dane stowarzyszenia przed wystawieniem faktury. W razie wątpliwości, skontaktuj się z przedstawicielem stowarzyszenia w celu potwierdzenia poprawności danych.

Faktura VAT dla stowarzyszenia

Jeśli stowarzyszenie posiada numer NIP i jest zarejestrowane jako podatnik VAT, wystawienie faktury VAT dla stowarzyszenia przebiega według standardowych zasad. Faktura powinna zawierać następujące elementy:

 1. Dane sprzedawcy i nabywcy
  • Pełna nazwa stowarzyszenia
  • Adres siedziby
  • Numer NIP stowarzyszenia
 2. Data wystawienia faktury
 3. Numer kolejny faktury
 4. Opis sprzedanych towarów lub usług
  • Nazwa towaru lub usługi
  • Ilość
  • Cena jednostkowa netto
  • Wartość netto
  • Stawka VAT
  • Wartość VAT
  • Wartość brutto
 5. Suma wartości sprzedaży netto i brutto
 6. Termin płatności
 7. Podpis wystawcy faktury

Przykładowy wzór faktury VAT dla stowarzyszenia:

FAKTURA VAT nr 1/2023

Data wystawienia: 12.04.2023

Sprzedawca:                             Nabywca:

Firma XYZ                               Stowarzyszenie ABC

ul. Przykładowa 1                       ul. Przykładowa 2

00-000 Miasto                           00-000 Miasto

NIP: 1234567890                         NIP: 9876543210

Lp. | Nazwa towaru/usługi | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto

1.  | Usługa XYZ          | 1     | 1000,00 zł | 1000,00 zł    | 23%        | 230,00 zł   | 1230,00 zł

Razem:                                 1000,00 zł                   230,00 zł    1230,00 zł

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100

Termin płatności: 26.04.2023

Podpis wystawcy:

Pamiętaj, aby dokładnie zweryfikować status stowarzyszenia jako podatnika VAT przed wystawieniem faktury VAT. W razie wątpliwości, skonsultuj się z księgowym lub skarbnikiem stowarzyszenia.

Rachunek dla stowarzyszenia

W niektórych przypadkach, zamiast faktury dla stowarzyszenia, wystawia się rachunek. Dzieje się tak, gdy:

 1. Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT
  • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
  • Podmioty zwolnione z VAT
 2. Transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT
  • Niektóre usługi edukacyjne, kulturalne, sportowe
  • Sprzedaż towarów używanych

Rachunek dla stowarzyszenia powinien zawierać następujące elementy:

 1. Dane sprzedawcy i nabywcy
  • Imię i nazwisko lub nazwa
  • Adres
  • Numer NIP (jeśli dotyczy)
 2. Data wystawienia rachunku
 3. Numer kolejny rachunku
 4. Opis sprzedanych towarów lub usług
  • Nazwa towaru lub usługi
  • Ilość
  • Cena jednostkowa
  • Wartość
 5. Suma wartości sprzedaży
 6. Podpis wystawcy rachunku

Przykładowy wzór rachunku dla stowarzyszenia:

RACHUNEK nr 1/2023

Data wystawienia: 12.04.2023

Sprzedawca:                             Nabywca:

Jan Kowalski                            Stowarzyszenie ABC

ul. Przykładowa 1                       ul. Przykładowa 2

00-000 Miasto                           00-000 Miasto

                                        NIP: 9876543210

Lp. | Nazwa towaru/usługi | Ilość | Cena       | Wartość

1.  | Usługa XYZ          | 1     | 1000,00 zł | 1000,00 zł

Razem do zapłaty: 1000,00 zł

Słownie: jeden tysiąc złotych 00/100

Podpis wystawcy:

Przed wystawieniem rachunku dla stowarzyszenia, upewnij się, że spełnione są warunki do jego zastosowania. W razie wątpliwości, skonsultuj się z księgowym lub skarbnikiem stowarzyszenia.

Nadzór nad stowarzyszeniami

Stowarzyszenia podlegają nadzorowi i kontroli ze strony odpowiednich organów państwowych. Kto kontroluje stowarzyszenia zależy od ich rodzaju i zakresu działalności:

 1. Starosta – dla stowarzyszeń zwykłych i stowarzyszeń rejestrowych działających na terenie jednego powiatu
 2. Marszałek województwa – dla stowarzyszeń rejestrowych działających na terenie jednego województwa
 3. Minister właściwy ze względu na cel stowarzyszenia – dla stowarzyszeń rejestrowych działających na terenie całego kraju

Organy nadzoru mają prawo:

 • Żądać odpisów uchwał walnego zebrania członków
 • Żądać wyjaśnień od władz stowarzyszenia
 • Dokonywać kontroli działalności stowarzyszenia

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organ nadzoru może:

 • Udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia
 • Uchylić niezgodną z prawem uchwałę
 • Rozwiązać stowarzyszenie, jeśli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa

Nadzór nad stowarzyszeniami ma na celu zapewnienie, że ich działalność jest zgodna z prawem i statutem. Ma to również wpływ na kwestie finansowe, w tym wystawianie faktur i rachunków przez stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia a faktury

Statut stowarzyszenia to najważniejszy dokument regulujący jego działalność. Określa on m.in.:

 • Nazwę, teren działania i siedzibę stowarzyszenia
 • Cele i sposoby ich realizacji
 • Prawa i obowiązki członków
 • Władze stowarzyszenia i sposób ich wyboru
 • Zasady pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych

Kto podpisuje statut stowarzyszenia zależy od etapu jego tworzenia:

 • Przy rejestracji stowarzyszenia – co najmniej 7 osób, które stają się jego członkami założycielami
 • Przy zmianach w statucie – uchwała walnego zebrania członków podjęta większością głosów

Statut stowarzyszenia powinien być dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Gdzie znaleźć statut stowarzyszenia :

 • W siedzibie stowarzyszenia
 • W Krajowym Rejestrze Sądowym (dla stowarzyszeń rejestrowych)
 • Na stronie internetowej stowarzyszenia (jeśli posiada)

Zapisy statutu mogą mieć wpływ na wystawianie faktur i rachunków przez stowarzyszenie, np. poprzez określenie:

 • Osób uprawnionych do reprezentowania stowarzyszenia w kwestiach finansowych
 • Zasad prowadzenia gospodarki finansowej
 • Sposobów pozyskiwania środków finansowych

Przed wystawieniem faktury lub rachunku dla stowarzyszenia, warto zapoznać się z jego statutem, aby upewnić się, że transakcja jest zgodna z celami i zasadami działania organizacji.

Podsumowując, wystawianie faktur i rachunków dla stowarzyszeń wymaga znajomości specyfiki tych organizacji oraz przepisów prawa. Kluczowe kwestie to:

 • Sprawdzenie, czy stowarzyszenie posiada numer NIP i jest podatnikiem VAT
 • Wybór odpowiedniego wzoru faktury lub rachunku
 • Uwzględnienie danych identyfikacyjnych stowarzyszenia
 • Weryfikacja zgodności transakcji z celami i statutem stowarzyszenia

Pamiętaj, że w razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z księgowym lub skarbnikiem stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, jak wystawić fakturę dla stowarzyszenia i jakie zasady należy przy tym uwzględnić. Zachęcamy do korzystania z przedstawionych wzorów i informacji w codziennej pracy z organizacjami pozarządowymi.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Łukasz Michalak - pasjonat wszelkich inicjatyw charytatywnych i społecznych. Przez lata nazbierałem sporo doświadczenia w zakresie zbiórek, fundacji, organizacji i stowarzyszeń pomagających potrzebującym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką, śmiało się ze mną skontaktuj - z chęcią podzielę się swoją wiedzą i wskazówkami.